Forum Nowe Horyzonty - Rejestracja

Rejestrując się na „Forum Nowe Horyzonty” zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z „Forum Nowe Horyzonty”. „Forum Nowe Horyzonty” ma prawo zmienić te warunki, ale musi Cię o tym poinformować.

Forum „Forum Nowe Horyzonty” działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.

Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu. Zgadzasz się, że „Forum Nowe Horyzonty” ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek. Zgadzasz się też na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, ale ani „Forum Nowe Horyzonty” ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO FORUM.NOWEHORYZONTY.PL

§ 1.
Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu, następujące użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, REGON: 015503904;
 2. Serwis - serwis internetowy w domenie www.nowehoryzonty.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy, do Serwisu należą również strony internetowe umieszczone w domenach, których nazwy kończą się na nowehoryzonty.pl. Część Serwisu stanowi Forum;
 3. Forum - aplikacja internetowego forum dyskusyjnego, udostępniana przez Usługodawcę Usługobiorcy pod adresem http://forum.nowehoryzonty.pl/, na warunkach określonych w Regulaminie;
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Forum na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Usługi - usługi składające się na Forum, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin i z wykorzystaniem Serwisu. Usługami są: Usługa przeglądania, Usługa zamieszczania Wpisów oraz Usługa profilu;
 6. Usługa przeglądania - usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom przez Usługodawcę przeglądania zawartości Forum;
 7. Usługa zamieszczania Wpisów - usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom przez Usługodawcę dodawania nowych Wpisów na Forum;
 8. Wpis - komentarz zamieszczony przez Usługobiorcę na Forum;
 9. Usługa profilu - usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom przez Usługodawcę utworzenia na Forum profilu zawierającego informacje o danym Usługobiorcy, w tym jego dane osobowe i Zdjęcie profilowe oraz wysyłania prywatnych wiadomości do innych Usługobiorców zarejestrowanych na Forum;
 10. Zdjęcie profilowe - zdjęcie umieszczone przez Usługobiorcę zarejestrowanego na Forum w charakterze awatara (tj. graficznego oznaczenia tego Usługobiorcy);
 11. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2.
Postanowienia ogólne i zakres Usług

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę, oraz
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Przedmiotem umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą jest:
  1. w przypadku Usługi przeglądania - udostępnianie Usługobiorcom zasobów systemu teleinformatycznego w celu przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych na Forum, zwłaszcza treści Wpisów, w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, danych, itd.; Usługa przeglądania świadczona jest Usługobiorcom, którzy zarejestrowali się na Forum, jak i tym, którzy nie są na nim zarejestrowani;
  2. w przypadku Usługi zamieszczania Wpisów - udostępnianie Usługobiorcom zasobów systemu teleinformatycznego w celu zamieszczania i przechowywania Wpisów oraz ich wyświetlania na Forum; Wpisy mogą stanowić kontynuację już istniejącego tematu (Usługa świadczona każdemu Usługobiorcy), jak i stanowić rozpoczęcie nowego tematu (tylko dla Usługobiorcy zarejestrowanego); w przypadku Usługobiorców zarejestrowanych Usługa ta obejmuje również możliwość edytowania wcześniej zamieszczonych przez nich Wpisów;
  3. w przypadku Usługi profilu - udostępnianie Usługobiorcom zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania treści składających się na profil oraz publikowania danych i Zdjęć profilowych na stronie profilu oraz obok Wpisów danego Usługobiorcy (zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu) oraz umożliwienia wysyłania prywatnych wiadomości do innych zarejestrowanych Usługobiorców; Usługa profilu wymaga zarejestrowania na Forum.
 3. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lub 3) powyżej jest również licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z majątkowych praw autorskich do Wpisów oraz danych i Zdjęć profilowych składających się na profil, stosownie do § 5 Regulaminu.
 4. Dla Usługobiorcy, który jest zarejestrowany na Forum, ale w danej chwili nie jest zalogowany do swojego profilu, Usługi są świadczone na zasadach takich, jak dla Usługobiorcy niezarejestrowanego.
 5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne. Dostęp do Forum mają, na zasadach określonych w Regulaminie, wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, w szczególności osoby funkcjonujące w branży filmowej.
 6. Umożliwianie korzystania z Usług jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 7. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usług jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi regulację szczególną w stosunku do "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.nowehoryzonty.pl" i wyłącza jego zastosowanie w całości.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 10. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Forum w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3.
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe dla Usługobiorców, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, oraz
  2. dysponują przeglądarką Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższą, Chrome 20, IE 9 albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie z innych przeglądarek internetowych niż Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższej nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich funkcji Forum.
 3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 4.
Zawarcie i rozwiązanie umowy świadczenia Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania Forum następuje w momencie rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Forum, tj. połączenia się ze stroną internetową, o której mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania Forum ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Forum.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi zamieszczania Wpisów następuje w momencie wysłania Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go na Forum.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi zamieszczania Wpisów następuje w momencie usunięcia Wpisu przez Usługodawcę z własnej inicjatywy (z przyczyn określonych w § 8 Regulaminu) lub na żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może zgłosić żądanie usunięcia Wpisu w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, z precyzyjnym wskazaniem miejsca zamieszczenia Wpisu i jego treści. Usługodawca usunie Wpis w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi profilu wymaga zarejestrowania się Usługobiorcy na Forum i następuje w momencie aktywowania Usługi dostępu do Forum, zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Forum (podaną Usługobiorcy w trakcie procedury rejestracji).
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi profilu następuje w momencie usunięcia profilu przez Usługodawcę z własnej inicjatywy (z przyczyn określonych w § 8 Regulaminu) lub na żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może zgłosić żądanie usunięcia profilu w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu. Usługodawca usunie profil w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi profilu nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem umów o świadczenie Usługi zamieszczania Wpisów.
 7. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 9. Usługobiorca akceptując treść Wpisu do zamieszczenia na Forum lub dokonując aktywacji swojego profilu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.

§ 5.
Licencja

 1. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 3. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy. Usługodawca w szczególności zastrzega sobie możliwość przeredagowywania Wpisów niezgodnych z prawem lub z Regulaminem, w sposób nie zmieniający ich przekazu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust.1 powyżej.
 5. Przez zamieszczenie Zdjęcia profilowego zawierającego wizerunek zarejestrowanego Usługobiorcy, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie jego profilu oraz obok Wpisów zamieszczonych przez tego Usługobiorcę.

§ 6.
Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca nie będzie monitorował treści Wpisów zamieszczanych na Forum przez Usługobiorców, ani też danych osobowych i Zdjęć profilowych Usługobiorców zarejestrowanych na Forum.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi zamieszczania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
 3. Usługodawca jest uprawniony zablokować dostęp do Forum Usługobiorcy, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Forum z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Usługobiorca.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Forum funkcjonowało w sposób ciągły.
 5. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Forum mogą wystąpić przerwy. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Forum.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 7. Usługodawca może usunąć Zdjęcie profilowe uznane przez niego za niewłaściwe, w szczególności niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 8. W przypadku opublikowania Wpisu na Forum przez Usługobiorcę zarejestrowanego Usługodawca obok Wpisu zamieszcza Zdjęcie profilowe oraz niektóre dane tego Usługobiorcy wraz z odwołaniem do jego strony jego profilu - chyba, że Usługobiorca ten zamieścił dany Wpis bez uprzedniego zalogowania się na Forum.

§ 7.
Zasady korzystania z Usług

 1. Forum służy wymianie opinii, poglądów i informacji na tematy związane z filmem oraz działalnością Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie na Forum treści:
  1. bezprawnych,
  2. o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  3. propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
  4. pornograficznych i obscenicznych,
  5. celowo rozpowszechniających nieprawdziwe zarzuty wobec innych osób,
  6. naruszających dobra osobiste (renomę) innych osób (firm),
  7. niemajacych merytorycznego związku z komentowana treścią,
  8. propagujących używanie narkotyków lub alkoholizm.
 4. Niedopuszczalne na Forum jest używanie wulgaryzmów, obrażanie lub agresja wobec innych Usługobiorców, jak też fałszywe podawanie się za administratora Forum lub osobę mającą uprawienia do moderowania Forum.
 5. Usługobiorca nie może zamieszczać na Forum:
  1. reklam,
  2. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  3. linków do stron internetowych, w szczególności prywatnych lub zawierających wirusy komputerowe i innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie,
  4. linków do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej,
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
  6. pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) chyba, że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.
 6. Usługobiorca korzystając z Forum obowiązany jest postępować zgodnie z zasadami netykiety.
 7. Usługobiorca publikuje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w wypowiedziach zamieszczanych przez Usługobiorców.
 8. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 9. Zabrania się korzystania z profilu należącego do innych Usługobiorców i udostępniania własnego profilu innym podmiotom.
 10. Zdjęcie profilowe może, lecz nie musi, przedstawiać wizerunek Usługobiorcy zarejestrowanego. Zdjęcie profilowe nie może naruszać praw autorskich, wizerunku ani innych dóbr osobistych osób trzecich.

§ 8.
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących do Forum, do których linki zawarto we Wpisach na Forum.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do profilu, ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia profilu Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Forum w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 5. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi zamieszczania Wpisów ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu w razie niezgodności Wpisu z postanowieniami przepisów prawa lub Regulaminu.
 6. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi profilu ze skutkiem natychmiastowym i do usunięcia profilu oraz wszystkich Wpisów danego Usługobiorcy, w razie korzystania przez danego Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z postanowieniami przepisów prawa lub Regulaminu.
 7. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do profilu Usługobiorcy korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Wpisy lub profil Usługobiorcy, jeżeli Wpis został zamieszczony albo profil został założony ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu profilu z Forum wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usługi drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy - w tym także, w przypadkach prawem przewidzianych, przekazywać te dane właściwym organom.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorcy:
  1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
  2. login,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. wizerunek.
 4. W formularzu rejestracyjnym i w aplikacji służącej zamieszczaniu Wpisów przez Usługobiorcę niezarejestrowanego na Forum Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Dane osobowe podawane przez Usługobiorcę w profilu będą publicznie dostępne dla innych Usługobiorców. Usługodawca oznacza w Profilu dane, co do których Usługobiorca może zadecydować o ich nieudostępnianiu innym osobom. Dane te wówczas będą dostępne wyłącznie Usługodawcy.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Usługobiorca realizuje to prawo poprzez swój profil, umożliwiający widok i edycję danych Usługobiorcy, do którego dostęp ma Usługobiorca zarejestrowany na Forum.
 10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

§ 10.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Forum oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej forum@nowehoryzonty.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2012 roku.

 
cron